fbpx

POLITYKA BEZPIECZEŃSTWA INTAR SP. Z O.O.

Szanowny Kliencie!

Na podstawie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/679 z dnia 27.04.2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych zwanego dalej ,,RODO’’ uprzejmie informujemy, że:
1) Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest INTAR Sp. z o.o. z siedzibą w Ostrowie Wielkopolskim, adres: 63-400 Ostrów Wielkopolski, ul. Odolanowska 60 zarejestrowana w Sądzie Rejonowym Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu , IX Wydział Gospodarczy pod numerem KRS 0000085446, NIP: 6222430543, REGON:250525170 zwana dalej Spółką. Spółka prowadzi operację przetwarzania Pani/Pana danych osobowych.
2) W Spółce powołany został Inspektor Ochrony Danych z którym można się skontaktować poprzez
e-mail : iodo@intar.pl lub pisemnie na adres siedziby Spółki we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.
3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celach: promocyjno- marketingowych, przedstawiania ofert na towary i usługi oferowane przez Spółkę, świadczenia usług handlowych w zakresie sprzedaży towarów, usług i wyrobów, rozpatrywania reklamacji, obsługi programów partnerskich oraz konkursów.
4) Spółka będzie przetwarzała pozyskane od Pani/Pana dane identyfikacyjne (imię, nazwisko, nazwa firmy, NIP), dane adresowe oraz dane kontaktowe (numer telefonu, adres e-mailowy). Pani /Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie Spółki, między innymi dostawcom usług IT, podmiotom przetwarzającym dane w celu ubezpieczenia należności Spółki, bankom i instytucjom finansującym działalność Spółki, Partnerom w celu realizacji działań marketingowych – przy czym podmioty te przetwarzają dane na podstawie umowy zawartej ze Spółką i wyłącznie zgodnie z jej poleceniami.
5)Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do odbiorców znajdujących się w państwach poza Europejskim Obszarem Gospodarczym.
6)W związku z przetwarzaniem przez Spółkę Pani /Pana danych osobowych przysługuje Pani/Panu :
a) prawo dostępu do danych osobowych,
b) prawo do sprostowania danych osobowych,
c) prawo usunięcia danych osobowych (prawo do bycia zapomnianym),
d) prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych,
e) prawo do przenoszenia danych do innego administratora,
f) prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, w tym profilowania, oraz potrzeby marketingu bezpośredniego,
g) prawo do cofnięcia zgody w przypadku, gdy Spółka będzie przetwarzała Pani/Pana dane osobowe w oparciu o zgodę, w dowolnym momencie i w dowolny sposób, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem,
h) prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO.
7) Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym profilowane w celach marketingowych i świadczenia usług handlowych, konsekwencją czego będzie możliwość zastosowania wobec Pani/Pana uproszczonej ścieżki obsługi oraz przedstawiania zindywidualizowanej oferty towarów, wyrobów i usług oferowanych przez Spółkę.
8) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres 10 lat, licząc od początku roku następującego po roku, w którym została wyrażona zgoda na przetwarzanie danych osobowych.